FISKALNE

URZĄDZENIA FISKALNE

Czytaj więcej...
Bitdefender 2018

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I.    INFORMACJA O FIRMIE:

Sprzedającym w sklepie internetowym jest firma PIW „RAYO” Sp. z o.o. z siedziba w  Poznaniu, ul. Kopanina 54/56, NIP: 779-00-02-881, REGON: 008406701

II.     ZAMÓWIENIA:

1.    Firma PIW „RAYO” Sp. z o.o., zwana dalej Dealerem  prowadzi sprzedaż towarów przez internetową stronę  https://rayo.b2bzone.pl.
2.    Opisy towarów i ich ceny zamieszczone na stronie internetowej https://rayo.b2bzone.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
3.    Klient otrzyma od Dealera indywidualny dostęp do strony internetowej. Klient ponosi odpowiedzialność za złożone zamówienia przez wszystkie osoby posługujące się jego danymi osobowymi.
4.    Warunkiem realizacji zamówionego przez Klienta towaru jest wpływ należności na konto bankowe Dealera lub wysłanie potwierdzenia dokonania przelewu na nr faxu: 61 830 60 43 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5.    Informacja udzielona przez Dealera o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie    zapłaty lub otrzymanego potwierdzenia zapłaty , wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
6.    Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania
7.    W przypadku niedostępności części lub całości zamówionego towaru objętego zamówieniem Klient jest informowany tym fakcie i podejmuje decyzję o dalszym losie swojego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, rezygnacja z zamówienia).
Do sprzedaży towarów oznaczonych "promocja" oraz "wyprzedaż" przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zatwierdzonych  zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
8.    Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Dealer może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.
9.    Zastrzegamy sobie praw do anulowania zamówienia, jeżeli zamawiający nie ureguluje płatności w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia.
10.  Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT
11.  Zamawiający jest zobowiązany do odebrania przesyłki .W przypadku nieodebrania przez Klienta zamówionego towaru, Dealerowi przysługuje według jego wyboru prawo do odstąpienia od umowy i domagania się kary umownej w wysokości 10% wartości nieodebranego towaru co nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary albo prawo żądania wykonania umowy, czyli zapłaty za zamówiony towar i odebrania towaru.

III. CENA

1.    Cena sprzedaży jest ustalana jako równowartość w złotych polskich według kursu obowiązującego w dniu  zatwierdzenia zamówienia przez Dealera.
2.    Do cen doliczany jest podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz koszt przesyłki towaru
3.    W przypadku zakupu towarów, na który wprowadzona jest błędna cena  przez obsługę sklepu, bądź błąd serwera kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie, a zamówienia anulowane. Cena podana przy każdym towarze nie jest wiążąca w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen towarów dostępnych w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania "promocji" oraz "wyprzedaży" oraz wprowadzania zmian w czasie ich trwania.

IV. CZAS REALIZACJI  I  DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1.    Czas realizacji zamówienia to czas nie dłuższy niż 48 godzin w okresie od poniedziałku do piątku, chyba, że informacja przy produkcie mówi inaczej. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od wpływu należności na konto Dealera lub otrzymaniu potwierdzenia zapłaty za towar do chwili wysłania zamówionych towarów. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych lub części zamówienia, jeśli Klient wyrazi na to zgodę.  
2.    Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia, jeżeli zamawiający nie uregulował zapłaty w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia
3.    Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane zaniedbaniem firmy transportowej.
4.    W przypadku zamówień, których nie zrealizowano z winy Klienta (a szczególnie w przypadku   nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego), Dealer zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia.
5.    Zamówienia będą realizowane na wskazany w zamówieniu adres Klienta
6.    Wraz z towarem dostarczony będzie dokument WZ, który będzie potwierdzeniem zawartości przesyłki.
7.    Z chwilą dostarczenia towaru na w/w  adres następują wszelkie skutki związane z dostarczeniem towaru do Klienta.
8.    Potwierdzeniem odbioru towaru dokonanym przez Klienta jest podpis złożony na liście przewozowym.
9.    Klient ponosi pełna odpowiedzialności za sprawdzenie w momencie odbioru dostawy towaru, zgodności dostawy z załączonym dokumentem WZ zawierającym listę i ilość towarów w przesyłce, za sprawdzenie zgodności dostawy ze złożonym zamówieniem internetowym oraz za sprawdzenie uszkodzeń mechanicznych zawartości przesyłki. Warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu braków lub uszkodzeń przesyłki, czy też niezgodności dokumentu WZ z zamówieniem jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy z udziałem pracownika firmy przewozowej. Protokół niezgodności jest jedynym dokumentem na podstawie którego Sprzedawca podejmie działania wyjaśniające lub rekompensujące  zaistniałą sytuację.
10.  W przypadku gdy dostarczony do Klienta towar nie jest zgodny  z zamówieniem wówczas Klient zobowiązany jest wysłać towar zwrotnie do Dealera najpóźniej następnego dnia roboczego. W przypadku niewykonania powyższego zobowiązania Klient ponosi odpowiedzialność z wszelkie szkody jakie Dealer poniósł z tego tytułu.

V. SPOSÓB PŁATNOŚCI

Klient dokonuje  płatności za zamówione towary: przelewem bankowym na konto Dealera w banku BPH 46 1060 0076 0000 3200 0041 9111

VI . KOSZT DOSTAWY

1.    Koszty wysyłki towarów podane są  po kliknięciu w Złóż zamówienie zgodnie z obowiązującym cennikiem:
>    zamówienie powyżej 3000,00 zł = 20,00 zł netto
>    zamówienie poniżej 3000,00 = 25,00 zł
>    zamówienie poniżej 500,00 zł = 35,00zł
>    towary wielkogabarytowe = 75,00zł

VII . ZWROTY

1.   Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. "o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" - Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Zwracany sprzęt nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym, a oprogramowanie dostarczone na nośnikach wraz ze sprzętem musi być zwrócone w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.  
2.   Klient wysyła zwracany towar do Dystrybutora  firmy AB S.A. na adres umieszczony na przesyłce po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie Dealera na adres mailowy : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
3.   Dealer gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.
4.   Klient zobowiązany jest wysłać zwracany towar na swój koszt.

VIII  REKLAMACJE

1.   Dystrybutor -  firma AB S.A. , zwana  Gwarantem odpowiada wyłącznie za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze, natomiast gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie:
>   w wyniku nieprawidłowego użytkowania (niezgodnego z załączoną dokumentacją oraz z przeznaczeniem towaru), instalacji, konserwacji, magazynowania i transportu,
>   wszelkich przyczyn zewnętrznych takich jak uszkodzenia mechaniczne, chemiczne,
>   uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (pożar, powódź itp.).

2.   Ponadto nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji/rękojmi na produkt w przypadku stwierdzenia:
>    naruszenia jego plomb gwarancyjnych lub innych śladów ingerencji osób nieuprawnionych,
>    jakichkolwiek prób napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione (za "uprawniony" Gwarant uznaje wyłącznie Serwis AB SA lub inne punkty serwisowe wskazane w dokumencie gwarancyjnym).
3.   W razie naruszenia któregokolwiek z podpunktów zawartych w punkcie 2 towar może być odesłany bez naprawy na koszt nabywcy.
4.   W przypadku gwarancji wewnętrznej towar należy odesłać na adres Dealera, przy gwarancji zewnętrznej na adres serwisu producenta
5.   Do odsyłanego towaru należy dostarczyć fakturę i opis usterki
6.   Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Dealera lub serwis producenta przesyłki z reklamowanym towarem.
7.   W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. W przypadku wyczerpania nakładu , Dealer  zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
8.   Zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu usterki. Dostarczenie towaru powinno          serwisu powinno nastąpić najpóźniej w terminie 5 dni od zgłoszenia. Przekroczenie tego terminu może spowodować utratę gwarancji/rękojmi. Używanie uszkodzonego sprzętu powoduje utratę gwarancji/rękojmi.
>    Podstawą przyjęcia reklamacji  jest: oryginalna odpowiednio wypełniona i potwierdzona  karta gwarancyjna,
>    nieuszkodzone plomby, stickery lub inne charakterystyczne oznaczenia,
>    precyzyjnie wypełnione zgłoszenie reklamacyjne opisujące uszkodzenie wraz z dodatkowymi informacjami, które pomogą stwierdzić nieprawidłowe działanie wyrobu,
>    protokół rozbieżności w przypadku niezgodności zawartości paczek wysłanych spedycją, sporządzony i podpisany wspólnie z kurierem firmy spedycyjnej. Reklamacje tuszy i tonerów do drukarek są możliwe jedynie wraz z próbnym wydrukiem.

VIII. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.   Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia z przyczyn od niego niezależnych np. wadliwego działania sieci Internetu lub nagłego wyczerpania zapasów magazynowych u dostawców
2.   Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło użytkownika.
3.   Sklep internetowy ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie do kwoty zamówienia .

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.   Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2.   Złożenie zamówienia w sklepie oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z Regulaminu Zakupów oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania Regulaminu Zakupów.
3.   Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub Sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Free Joomla! templates by Engine Templates