fbpx

Poznań, dnia: 25/05/2018

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

a) Administratorem Twoich Danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „RAYO” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul.Kopanina 54/56 , 60-105 Poznań, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez XXI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Poznaniu pod numerem 0000150151, REGON 008406701, NIP 779-00-02-881

b) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
• niezbędnego i prawidłowego wykonania obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą;
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
• wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami;
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
• wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi;
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
• realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy PIW RAYO Sp z o.o.., a w szczególności:
- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
- prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji;
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

c) Pani/Pana dane zostały pozyskane:
• w ramach wykonywania umowy o charakterze handlowym
• ze źródeł publicznie dostępnych;

i obejmują:
• imię i nazwisko;
• nazwę firmy;
• dane teleadresowe;

d) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
• upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy PIW RAYO Sp z o.o.
• podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy PIW RAYO Sp z o.o.
• instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

e) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;

Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
f) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie b) niniejszej klauzuli informacyjnej;

Free Joomla! templates by Engine Templates